جهان آفرينش در جهان بيني قرآن

چکيده


مطالعه جهان بيني قرآن، گونه اي از مطالعه معناشناسي قرآن است که در آن به مطالعه و تجزيه و تحليل آيات قرآن با هدف دست يابي به تصور قرآن از مفاهيم عمده اي همچون خدا، انسان، جهان هستي و آخرت پرداخته مي شود. شناخت جهان بيني قرآن، علاوه بر آنکه توصيف قرآن را از اين مفاهيم عمده به دست مي دهد، از نظر زباني نيز اهميت دارد؛ زيرا تصور قرآن از جهان هستي بر سرتاسر دستگاه تصوري قرآن سايه افکنده و همه مفاهيم و پيوندهايي که در قرآن ميان آن ها برقرار شده است، عميقاً تحت تأثير جايگاهي مي باشد که قرآن براي اين مفاهيم عمده قائل است.
کليد واژه ها: خدا، قرآن، جهان بيني، انسان، آخرت.
مقدمه

مطالعه جهان بيني، قرآن بي شک يکي از مهم ترين زمينه هاي مطالعه در قرآن به شمار مي آيد. اهميت مسئله آن هنگام دو چندان مي نمايد که بدانيم اين جهان بيني بر همه مفاهيم و احکام قرآن و نيز همه حوزه هاي معنايي قرآن، به عنوان اساس و محور انديشه قرآني سايه افکنده است.

لینک های مرتبط

تبلیغات