اخبار برگزیده

اطلاعیه به 36 زبان زنده دنیا

 

 

 

 

الحراء به نقل ازسازمان مستقل بین المللی(KUNS ) :

حذف نام آمریکا به صورت مشروط(از لیست سیاه ناقضین حقوق بشر این سازمان)

مورد موافقت علی کهنمویی دبیر کل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشر

امت واحده جهان اسلام قرار گرفت.

 

http://m1432.com                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

لینک های مرتبط

تبلیغات