ایران، کانون حرکت بیداری اسلامی

ایران، کانون حرکت بیداری اسلامی  

ما از عکس‌العمل دشمنان تعجب نمیکنیم؛ از تهدیدهائى که میشود، از تحریمى که میکنند، از آنچه که کشورهاى استکبارى در این دوره در مواجهه‌ى با نظام جمهورى اسلامى انجام میدهند، تعجب نمیکنیم. آنها میدانند که کانون این حرکت، جمهورى اسلامى بود و ایستادگى ملت ایران است که توانسته است این روحیه را در منطقه بگستراند که میشود در مقابل هیمنه‌ى استکبار ایستاد. استکبار پیشرفت کار خودش را همواره از راه مرعوب کردنها - ملتها را مرعوب میکردند، سران کشورها را مرعوب میکردند - پیش برده است.۱۳۹۰/۰۹/۰۶

 

لینک های مرتبط

تبلیغات